Warunki uczestnictwa

Szczegółowe Warunki Uczestnictwa w Imprezach Biura Turystyki Żeglarskiej „Róża Wiatrów” sp. z o.o.

 1. Opiekun poprzez wypełnienie i podpisanie Umowy Zgłoszenia lub zgłoszenia na stronie internetowej oświadcza, że w imieniu własnym i osób zgłaszanych zapoznał się ze stanowiącymi integralną cześć niniejszej umowy załącznikami: załącznik nr 1 Program Imprezy, załącznik nr 2 Szczegółowe Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów Sp. z o.o., załącznik nr 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW w TUiR AXA, załącznik nr 4 Warunki Transportu, załącznik nr 5 Polityka Prywatności i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Opiekun potwierdza także, że został zapoznany z informacjami dotyczącymi: przeciwwskazań zdrowotnych związanych z uczestnictwem w imprezie, możliwości ubezpieczenia kosztów rezygnacji. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą postanowienia Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów Sp. z o.o. wpisane jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem 291. BTŻ Róża Wiatrów posiada gwarancję ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności organizatora turystyki w TUiR AXA S.A. o numerze 05.368.406 ważna od 27.03.2019 do 26.03.2020 (gwarancja obejmuje pokrycie kosztów powrotu do kraju Klientów oraz kwoty niezbędne na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych). W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych od 26.11.2016 – art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów Sp. z o.o. składa miesięczne deklaracje i wpłaca składkę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Zgłoszenia klientów organizatorów turystyki przyjmuje właściwy marszałek województwa.
 2. Uczestnicy Imprez organizowanych na terenie Polski przez Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów sp. z oo są objęci ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, do kwoty 10000 PLN zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW w TUiR AXA stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy. Strona umowy oświadcza w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, iż przed zawarciem niniejszej umowy otrzymała „Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej” zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 1/30/08/2018 z dnia 30.08.2018 wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez biuro podróży umowy ubezpieczenia na rzecz strony i na rzecz tych uczestników oraz oświadcza w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuje te warunki ubezpieczenia. W imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności za imprezę turystyczną oświadcza, że przed zawarciem umowy otrzymała Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. będącej administratorem danych osobowych strony oraz danych tych osób, podanych we Wniosku o ubezpieczenie, która [AXA Ubezpieczenia TUiR S. A.] będzie przetwarzała te dane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na rachunek strony umowy i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie, jednak przyjmuje do wiadomości, że ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy ubezpieczenia na rachunek strony i na rachunek ww. osób. Stronie przysługuje prawo wglądu i modyfikacji danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie druku zgłoszenia w biurze lub na stronie internetowej przez Opiekuna (lub uczestnika, jeżeli jest pełnoletni) oraz wpłatę zaliczki. Organizator po otrzymaniu wpłaty zaliczki przesyła umowę w formie elektronicznej na podany adres mailowy oraz pocztą na podany w zgłoszeniu adres zamieszkania.
 4. Umowa obowiązuje po otrzymaniu przez organizatora wpłaty zaliczki. Opiekun wpłaca zaliczkę w wysokości ustalonej dla danej imprezy. Pozostałą należność Opiekun jest zobowiązany wpłacić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy pod rygorem skreślenia z listy uczestników. W przypadku podpisywania umowy w terminie krótszym niż 21 dni do dnia rozpoczęcia imprezy, wymagana jest pełna wpłata. Wpłat należy dokonywać:
  1. gotówką w Biurze Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów sp. z oo. 90-301 Łódź, ul. Wigury 12/3,
  2. przelewem na konto bankowe Biura Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów sp. z oo. 90-301 Łódź, ul. Wigury 12/3, mBank: 08 1140 2004 0000 3702 7501 3694.
  3. przy wpłacie z podpunktu 2 za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wpłaty do organizatora.
 5. Informujemy, iż faktury VAT dla uczestnika lub zakładu pracy wystawiamy niezwłocznie po zgłoszeniu BTŻ Róża Wiatrów Sp. z oo. zapotrzebowania i przekazania wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 106i ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.0.1221) fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Po upływie tego terminu faktury VAT nie będą wystawiane.
 6. Po zawarciu umowy uczestnik otrzymuje kartę obozową i inne niezbędne przy danej imprezie dokumenty. Organizator zaleca zawarcie dodatkowego ubezpieczenia z tytułu rezygnacji z imprezy z przyczyn losowych, a także wcześniejszego z niej powrotu. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i nie jest wliczone w cenę imprezy. Ubezpieczenie z tytułu rezygnacji można wykupić tylko i wyłącznie w dniu zawierania umowy (opcje dodatkowe w formularzu rezerwacyjnym).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub imprezy fakultatywnej z powodu zbyt małej liczby uczestników (poniżej 10 osób) najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. W przypadku rozwiązania umowy (odwołania imprezy) z winy organizatora uczestnik otrzymuje do wyboru: zwrot pełnej wpłaconej do tego czasu kwoty lub skierowanie na inną imprezę zaproponowaną przez organizatora. Z tego powodu nie przysługują żadne odszkodowania ani odsetki.
 8. Rezygnacja udziału uczestnika w imprezie następuje w momencie złożenia rezygnacji w formie pisemnej lub w dzień niewykonania przez uczestnika określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa czynności. Organizator ma prawo obciążyć uczestnika faktycznymi kosztami, jakie poniesie w związku z rezygnacją uczestnika z imprezy. Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia imprezy turystycznej z której rezygnuje uczestnik. Takie samo uprawnienie zachowuje Organizator w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest wyłącznie działaniem lub zaniechaniem uczestnika. Organizator nie będzie żądać żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli uczestnik odstępujący od umowy wskaże osobę, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z umowy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika, uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 9. W przypadku sprzedaży agencyjnej uczestnika obowiązują warunki uczestnictwa bezpośredniego organizatora imprezy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca rozpoczęcia i zakończenia rejsu oraz przesunięć w terminach. W takiej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą lub mailem. Bez wcześniejszego poinformowania uczestników nastąpić mogą zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia imprezy w szczególności uzależnione od godzin przyjazdu autokarów. Organizator nie odpowiada za zakłócenia w przebiegu programu imprezy spowodowane siłą wyższą.
 11. Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami bytowymi oferowanymi na danej imprezie (zakwaterowanie, wyżywienie, konieczność ponoszenia wysiłku podczas wiosłowania, jazdy rowerem, pracy na jachcie itp.). Podpisując zgłoszenie Opiekun akceptuje te warunki i uciążliwości związane z nimi nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Opiekunowie prawni są zobowiązani do odbioru uczestnika z imprezy w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach programowych z powodów niezależnych od Organizatora (np. choroby, wypadku itp.). Odbiór uczestnika musi nastąpić w ciągu 24 godzin od powiadomienia ich o tym.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia rzeczy uczestników w szczególności sprzętu elektronicznego (aparaty fotograficzne, telefoniczne itp.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody i ogranicza ją do dwukrotności ceny imprezy.
 13. Ewentualne reklamacje – jeżeli to możliwe – należy składać bezpośrednio na miejscu, w trakcie trwania imprezy lub najpóźniej w ciągu 30 dni po jej zakończeniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania następujących dokumentów: dokumentu tożsamości (dowód, legitymacja), całkowicie wypełnionej karty obozowej, dokumentu zaświadczającego o posiadaniu uprawnień do korzystania z bezpłatnych usług medycznych lub polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów może zostać potraktowany jak zerwanie umowy z winy uczestnika i spowodować nieprzyjęcie uczestnika na imprezę.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia uczestnika z imprezy z powodu naruszenia przepisów obowiązującego prawa, regulaminów (w szczególności dotyczy spożywania i posiadania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz samowolnych kąpieli i oddaleń) lub szczegółowych warunków uczestnictwa w imprezach. Kosztami wydalenia obciążony będzie Opiekun.
 15. Informujemy, że podczas kolonii, obozów i rejsów organizowanych przez Biuro Turystyki Żeglarskiej Róża Wiatrów sp. z o.o. wykonywane są pamiątkowe fotografie uczestników. W związku z tym każdy Opiekun poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku uczestnika w formie filmu lub fotografii analogowej i cyfrowej oraz wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium. W przypadku braku zgody prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia.
 16. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361 z późn. zm.).