Polityka Prywatności

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o naszej Polityce Prywatności.

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, adresu siedziby, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, numeru identyfikacji podatkowej NIP, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru klienta, jak też informacji dotyczących zawieranej lub zawartej z Panem/Panią umowy, jest BADCAT sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. Traugutta 11/22, posiadająca NIP 7322197130, REGON 383965870, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796661, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres e-mail: biuro.badcat@gmail.com.

2.

Pana/Pani wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez BADCAT sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu, przy ul. Traugutta 11/22, w celu:

  • podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia Pani/Panu oferty,
  • realizacji umowy zawartej z Panią/Panem przez BADCAT sp. z o. o.,
  • dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych,
  • ewentualnego dochodzenia wobec Pani/Pana roszczeń wynikających z umowy z nim zawartej,
  • marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług.

3.

Podanie przez Pana/Panią przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z BADCAT sp. z o. o.

4.

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.

5.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu: – w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, – w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych, – w celach statystycznych.

6.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

7.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia. Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach: – wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora

dla celów marketingu bezpośredniego – wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego

interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.

Administrator dokłada starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.