Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA NA STOPNIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO

 1. Wiedza teoretyczna

  1. Przepisy
  2. Wiadomości o jachtach
  3. Teoria żeglowania
  4. Locja
  5. Ratownictwo
  6. Teoria manewrowania
  7. Meteorologia
 2. Umiejętności praktyczne

  1. Praca załogi i bezpieczna eksploatacja jachtu
  2. Prace bosmańskie
  3. Manewry pod żaglami
  4. Manewry na silniku
  5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście
 3. Normy i zalecenia

Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu żaglowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień.

I.      Wiedza teoretyczna:

1         Przepisy

1.1     Wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
– wybrane definicje,
– prawo drogi,
– sygnały wzrokowe i dźwiękowe statków,
– znaki żeglugowe,
– ogólne przepisy bezpieczeństwa,
– wypadki i awarie – zasady postępowania,
– przepisy lokalne.
1.2     Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich w tym przepisy portowe.
1.3     Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
1.4     Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2         Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych, ich wyposażeniu i obsłudze

2.1     Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę i eksploatację.
2.2     Kategoria projektowa jachtu i warunki eksploatacji.
2.3     Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego.
2.4     Małe statki, instrukcja dla właściciela – PN-EN ISO 10240.
2.5     Zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi.
2.6     Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne.
2.7     Zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

3         Teoria żeglowania

3.1     Wiatr rzeczywisty i pozorny.
3.2     Kursy jachtu względem wiatru.
3.3     Siły działające na jacht.
3.4     Zawietrzność i nawietrzność jachtu.
3.5     Współpraca żagli.
3.6     Działanie miecza i steru.
3.7     Stateczność i pływalność jachtu.

4         Locja

4.1     Oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego.
– informacje o korycie rzeki,
– żegluga na rzece,
– oznakowanie szlaku,
– elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz.
4.2     Elementarne wiadomości o oznakowaniu wód morskich:
– oznakowanie nawigacyjne wód morskich (oznakowanie boczne, system IALA).

5         Ratownictwo

5.1     Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
– osobiste środki wypornościowe: rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
– inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
– żegluga w trudnych warunkach pogodowych, przygotowanie jachtu i załogi,
– zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
– wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
– podstawy pomocy przed medycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
– zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.
5.2     Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacji,
– ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
– sygnałowe środki ratownicze.

6         Teoria manewrowania

6.1     Zasady wykonywania manewrów żeglarskich pod żaglami i na silniku.
6.2     Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.
6.3     Znajomość podstawowych zasad techniki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.

7         Meteorologia

7.1     Podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforta.
7.2     Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
7.3     Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób postępowania.
7.4     Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach.
7.5     Podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

 

II.      Umiejętności praktyczne

1         Praca załogi na jachcie i bezpieczna eksploatacja jachtu śródlądowego

– taklowanie jachtu, klar jachtu,
– obsługa żagli (w tym sposoby refowania),
– obsługa osprzętu i podst. urządzeń na jachcie oraz związane z tym zasady bezpieczeństwa,
– zasady cumowania jachtu,
– umiejętność wiosłowania i pagajowania,
– obsługa silnika przyczepnego,
– umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi,
– przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, w tym refowanie żagli.

2         Prace bosmańskie

– umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
– podstawowe naprawy jachtu, osprzętu i wyposażenia.

3         Manewry pod żaglami. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami:

3.1     manewry podstawowe:
– zwrot przez sztag,
– zwrot przez rufę,
– odejście od nabrzeża,
– dojście do nabrzeża,
– alarm „człowiek za burta”.
3.2     manewry dodatkowe:
– stawanie w dryf,
– dojście do boi,
– odejście od boi,
– stawanie na kotwicy,
– zejście z kotwicy,
– refowanie.

4         Manewry na silniku. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku:

4.1     manewry podstawowe:
– odejście od nabrzeża,
– dojście do nabrzeża,
– alarm „człowiek za burtą”.
4.2     manewry dodatkowe:
– dojście do boi,
– odejście od boi,
– holowanie pojedynczego jachtu.

5         Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

III.      Normy i zalecenia

1         Zaleca się, aby szkolenie praktyczne pod żaglami odbywało się w etapie początkowym na jachtach otwarto-pokładowych typu slup, a w etapie zaawansowanym na jachtach kabinowych typu slup.

2         Mając na uwadze program szkolenia zaleca się następującą normę czasu szkolenia:

2.1     – wiedza teoretyczna – 20 godz.
2.2     – umiejętności praktyczne – 80 godz.

Uwzględniając różne formy organizacji szkolenia praktycznego ustala się, aby czas szkolenia pojedynczej osoby za sterem jachtu nie był krótszy niż 20 godzin.

3         Zaleca się, aby podczas szkolenia wszystkie osoby przebywające na jachcie miały założone indywidualne środki wypornościowe, zgodne z obowiązującymi normami.