Podmioty upoważnione do przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarskie

Wkrótce PZŻ i PZMiNW stracą monopol na organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na sstopnie żeglarskie i motorowodne. Kto oprócz związków będzie mógł egzaminować? Podmioty upoważnione przez Ministra Sportu.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić żeby uzyskać upoważnienie?


To określi rozporządzenie Ministra Sportu i Ministra Turystyki. Wkrótce na stronach ministerstw ukaże się pierwszy tekst projektu. Każdy zainteresowany może do projektu zgłaszać uwagi. Warto najpierw zapoznać się z projektem.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) oraz MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPDOARKI MORSKIEJ2)

z dnia ………………… 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu


Na podstawie art. 37 b ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1. szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW, zwane dalej „upoważnieniem”, przez podmioty inne niż właściwy polski związek sportowy;

  2. warunki kadrowe i organizacyjne konieczne do prawidłowego przeprowadzania egzaminu do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW.

§ 2. Warunkiem uzyskania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych
o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW jest posiadanie przez podmiot ubiegający się odpowiednich warunków kadrowych
i organizacyjnych koniecznych dla prawidłowego przeprowadzania egzaminu.

§ 3. 1. Podmiot ubiegający się o uzyskanie upoważnienia składa do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej wniosek o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu, na wskazane we wniosku patentu lub licencje.

2. Wniosek o uzyskanie upoważnienia podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołącza się:

  1. dokumenty z wykazu, o którym mowa w art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej „ustawą” potwierdzające wykształcenie, przygotowanie zawodowe, staż oraz kwalifikacje proponowanej kadry przeprowadzającej egzamin;

  2. informacje, o których mowa w art. 37b ust. 2 pkt 2 ustawy, zawierające dane dotyczące obiektów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, w tym:

a) rodzaj obiektu, w tym pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy teoretyczne i praktyczne, akweny, nabrzeże lub pomosty,

b) adres obiektu – jeżeli dotyczy,

c) oświadczenie wnioskodawcy, że obiekt spełnia wymagania bezpieczeństwa określone odrębnymi przepisami;

d) rodzaj jachtów

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej podmiotu ubiegającego się o upoważnienie wskazujący, że podmiot prowadzi działalność z zakresu żeglarstwa

4) dane biura obsługującego egzaminowane osoby w tym stały adres, godziny otwarcia, adres mailowy, numer telefonu

5) kopie dokumentów potwierdzających przyznanie numerów NIP lub REGON, jeżeli wnioskodawca posiada.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 w ramach informacji o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d informuje o liczbie i parametrach jachtów jakimi będzie dysponować w trakcie prowadzenia egzaminów na poszczególne stopnie, a także przedkłada informacje o możliwości/ sposobie dysponowania tymi jachtami.

5. Jachty, na których będą prowadzone egzaminy muszą spełniać warunki bezpieczeństwa oraz posiadać ważne dokumenty rejestracyjne.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadzany jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2. Za kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, uznaje się:

1) dla egzaminatora:

a) ukończenie 18 roku życia,

b) posiadanie przez co najmniej 3 lata licencji lub patentu nie niższego niż ten, na który odbywa się egzamin, z wyłączeniem egzaminu na najniższy stopień żeglarski i motorowodny, gdzie egzaminujący jest zobowiązany do posiadania patentu wyższego niż ten, na który przeprowadza się egzamin,

c) posiadanie stopnia instruktora właściwego polskiego związku sportowego lub instruktora sportu w zakresie żeglarstwa lub sportów motorowodnych;

2) dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej:

a) ukończenie 18 roku życia,

b ) posiadanie przez co najmniej 3 lata licencji lub patentu wyższego niż ten, na który odbywa się egzamin,

c) posiadanie przez co najmniej 3 lata stopnia instruktora właściwego polskiego związku sportowego lub instruktora sportu w zakresie żeglarstwa lub sportów motorowodnych,

d) posiadanie doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminów na stopnie żeglarskie w postaci uczestniczenia w co najmniej 5 egzaminach w tym co najmniej 3 na stopień , na który będzie przeprowadzany egzamin.

3) dla sekretarza:

a) ukończenie 18 roku życia,

b) wykształcenie średnie.

§ 5. 1. Harmonogram procesu egzaminowania ustala się uwzględniając warunki pogodowe, liczbę zdających i możliwości sprzętowe.

2. Egzamin nie może trwać dłużej niż 2 dni, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy warunki pogodowe uniemożliwiają przeprowadzenie egzaminu praktycznego, egzamin może zostać przełożony. Egzamin powinien odbyć się nie później niż w terminie 60 dni od dnia egzaminu, który został przełożony.

§ 6. 1. Egzamin teoretyczny odbywa się w odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu pozwalającym na prawidłowe przeprowadzenie egzaminu.

2. Egzamin przeprowadza się w pomieszczeniach o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2.

3. Jeżeli egzamin przeprowadza się dla więcej niż 20 osób, to powierzchnia, o której mowa w ust. 2, powinna zostać zwiększona o co najmniej 1 m2 dla każdej dodatkowej osoby.

4. Sala egzaminacyjna powinna spełniać warunki niezbędne do zakresu prowadzonego egzaminu.

5. Pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy, powinny być wyposażone w odpowiednie krzesła, stoliki, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Dopuszcza się stosowanie stolików z pulpitami.

6. Pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy, muszą mieć dostęp do toalety.

7. W pomieszczeniach, w których przeprowadzane będą egzaminy, nie mogą znajdować się plansze lub inne przedmioty mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej w czasie trwania egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 6

8. W przypadku zadania nawigacyjnego na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego podmiot upoważniony musi zapewnić odpowiednie warunki organizacyjne do wykonania zadania.

9. W pomieszczeniu w którym przeprowadza się egzamin, powinny się znajdować wyłącznie komisja egzaminacyjna i osoby egzaminowane. Osoby które zakończyły część pisemną egzaminu i oddały swoją pracę powinny opuścić salę.

§ 7.1. Egzamin praktyczny odbywa się przy spełnieniu następujących warunków:
1) wielkość akwenu powinna pozwalać na swobodne wykonywanie manewrów przewidzianych w egzaminie;

2) sprzęt, nabrzeże lub pomost ma spełniać warunki bezpieczeństwa, przy czym nabrzeże lub pomost ma być wyposażony w urządzenia cumownicze i pozwalać na wykonywanie przy nim manewrów przewidzianych w egzaminie;

3) głębokość wody przy nabrzeżu lub pomoście powinna pozwalać bez przeszkód wykonać manewry przewidziane w egzaminie.

2. Egzamin praktyczny przeprowadza się na odpowiednim sprzęcie umożliwiającym wykonywanie manewrów pod żaglami lub na silniku, w zależności od stopnia lub licencji, na który odbywa się egzamin.

3. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych przewodniczący komisji egzaminacyjnej ma prawo nakazać zarefowanie jachtów i założenie przez uczestników egzaminu środków zabezpieczenia osobistego stosownych do konstrukcji jachtu i warunków na akwenie na którym jest przeprowadzany egzamin.

4. Egzaminator w trakcie egzaminu praktycznego jest kierownikiem statku i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo żeglugi. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w trakcie manewrów egzaminator ma prawo przejąć dowodzenie jachtem.

5. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów na poszczególne stopnie i licencje określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Dopuszcza się egzaminowanie na różne stopnie przez jedną komisję egzaminacyjną pod warunkiem spełnienia wymagań kadrowych i organizacyjnych, sprawnego przeprowadzania egzaminów oraz sporządzenia oddzielnych protokołów egzaminacyjnych na poszczególne stopnie, na które jest przeprowadzany egzamin.

§ 9. Podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu ma obowiązek informować ministra właściwego do spraw kultury fizycznej o wszelkich zmianach na liście osób uprawnionych do egzaminowania.

§ 10. 1. W przypadku gdy podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu przestaje spełniać warunki udzielonego upoważnienia, jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

2. W przypadku gdy podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu przestaje spełniać warunki udzielonego upoważnienia minister właściwy do spraw kultury fizycznej może zawiesić upoważnienie.

§ 11. Podmiot przeprowadzający egzaminy zapewnia możliwość archiwizacji dokumentów związanych z ich przeprowadzaniem przez okres co najmniej 10 lat.

§ 12. Właściwy polski związek sportowy jest obowiązany wystawić dokument kwalifikacyjny, potwierdzający kwalifikacje uzyskane na podstawie przeprowadzonego egzaminu, w ciągu 20 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę do wydania tego dokumentu.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Załącznik do rozporządzenia

Ministra Sportu i Turystyki

oraz Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej

z dnia………(poz……..)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE I LICENCJE

L.p

Nazwa stopnia/licencji

Warunki przeprowadzenia egzaminu

Rodzaj statku

Warunki dotyczące akwenu

1.

Żeglarz jachtowy

jacht typu slup o długości kadłuba co najmniej 5,5m wyposażony w silnik przyczepny zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 5 km/h i wyposażony w bieg wsteczny

siła wiatru 1-50B na akwenie manewrowym z dostępnym pomostem pozwalającym wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze i dostępną boją manewrową

2.

Jachtowy sternik morski

jednomasztowy jacht morski o długości kadłuba co najmniej 7 m wyposażony w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły i wyposażony w bieg wsteczny

siła wiatru 1-60B

na akwenie manewrowym (możliwe jest przeprowadzenie egzamin z manewrowania jachtem wyłącznie na wodach

morskich i w porcie) z dostępnym pomostem pozwalającym wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze i dostępną boją manewrową

3.

Sternik motorowodny

jacht motorowy z silnikiem o mocy do 60 kW umożliwiający pływanie w ślizgu (stanie bezwypornościowym)

siła wiatru 0-60B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażony w sprawne urządzenia cumownicze

4.

Morski Sternik Motorowodny

jacht motorowy z silnikiem umożliwiający pływanie w ślizgu (stanie bezwypornościowym).

siła wiatru 0-60B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażony w sprawne urządzenia cumownicze

5.

Licencja na holowanie narciarza wodnego

jacht motorowy z silnikiem o mocy powyżej 60 kW pozwalającej na holowanie narciarza i wyposażony w maszt/zaczep do holowania

siła wiatru 0-40B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne

6.

Licencja na holowanie statków powietrznych

jacht motorowy z silnikiem o mocy pozwalającej na holowanie obiektów latajacych i wyposazony w maszt/ramę do holowania

siła wiatru 0-40B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz.1489).

2) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej:

1) gospodarka morska,

2) transport 

– na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 168, poz. 1003.